Top

Elektrik İşletme ve Bakım

Edirne Organize Sanayi Bölgesi ; onaylı sınırları içerisinde 49 yıl süreyle OSB elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01/04/2009 tarih ve 2041-6 sayılı kararı ile OSB Dağıtım Lisansı almıştır. Elektrik enerji tedarik firmasından, OSB girişinde ölçülerek topluca satın alınmakta ve Bölge Müdürlüğü tarafından sanayicilerimize dağıtılmaktadır.


Elektrik Şebekesi ve Trafo binaları mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi'ne aittir. Elektrik işletmesi ve şebekenin bakım onarımı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Şebeke / İndirici Merkez

EDİRNE OSB Enerji ihtiyacını EDİÇİM TM (2*477) 16 km mesafeden 92 Adet direk ile sağlanmaktadır.


Firmalar; ring sistem enerji nakil hattı ile7 adet dağıtım merkezinden oluşan Dahili Şebekeden enerji almaktadır. EDİRNE OSB’nin elektrik şebekesi, arızaların minimum olacak şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiştir.

Yüksek gerilim dağıtım şebekesi, oluşabilecek arızalarda kesinti sürelerinin ve etkilenen katılımcı tesis sayısının azaltılması planlandığından tüm dağıtım merkezleri en az iki girişli ve ring sistemden oluşturulmuştur.. Sanayi tesislerinin kuruluş sırasında gerekli olan AG enerji ihtiyacı bölge dağıtım merkezlerinde bulunan güç trafoları ile karşılandıktan sonra; her kuruluş kendi kurulu güçlerine uygun güçte bina tipi trafo tesisini teşekkül ettirerek kendisine ait donatılı fıderden yer altı kablosu ile işletme dönemi enerjisini temin etmektedir. 154/31,5 kV EDİÇİM indirici merkezi çıkışından itibaren sanayici fiderine kadar olan her türlü arızalar Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan elemanlarınca giderilmektedir.


Bölgemizde katılımcılardan gelecek yeni enerji taleplerinin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı yoktur.

EDİRNE OSB Tarafından Sunulan Hizmet ve Kolaylıklar

  • Şantiye safhasında katılımcının alçak gerilim şantiye enerji ihtiyacı dağıtım merkezlerinde bulunan 31,5/0,4 kV. dağıtım trafolarından karşılanabilmektedir.
  • Şebekenin işletme ve bakımını 24 saat hizmet veren ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.
  • Katılımcılara verilen elektrik satış birim fiyatları EPDK birim fiyatından çok daha ucuzdur.
  • Katılımcı, enerji ihtiyacı için EDİRNE OSB Bölge Müdürlüğüne yaptığı yazılı enerji talebinden sonra aydınlatma,şantiye,trafo ve güç projelerini şartlara göre hazırlayıp, Bölge Müdürlüğü’ne teslim eder.
  • Elektrik satış sözleşmesi Edirne OSB ile yapılmaktadır.
  • Elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Edirne OSB tarafından yapılmaktadır.
  • Edirne OSB’nin cadde, sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir.

Elektrik Birim Fiyatlar

7-   Hizmet alım bedelleri aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.

a)       AG - OG Aboneleri, EPDK’nın Edirne O.S.B için belirlemiş olduğu 23.12.2021 tarih ve 10659-61 numaralı kurul kararıyla onaylanan dağıtım bedellerinin; Tüketiciler için 1,5919 krş/kwh, Sanayi Harici Tüketiciler için 1,5920 ve Üreticiler için 1,700 krş/kwh olarak uygulanmasına,

b)       Güvence Birim Bedelini:

1)       Elektrik faturalarını, gününde ödeyen firmalardan mevcut bulunan teminatlarının dışında ek teminat istenmemesine.
2) Elektrik faturalarınıFaturada belirtilen son ödeme tarihiden sonra gecikmeli olarak ödeyen firmalar için , OSB’nin elektrik tedarik ettiği firma ile yapmış olduğu sözleşmede belirtilmiş olan, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usul hakkında kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammının 1,5 katının günlük olarak tahakkuk ettirilmesine, borcunu bir aydan daha fazla geciktiren firmalardan ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 10687-1 numaralı kararında belirtmiş olduğu 2022 yılı güvence bedeli olan 129,60 TL/Kw üzerinden hesaplanarak ek teminat istenmesine,

c)       Kesme-Bağlama Bedeli: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 10687-2 numaralı kararında belirtmiş olduğu aşağıdaki bedeller üzerinden alınmasına,

 

KESME-BAĞLAMA

(TL)

AG

24,3

OG

182

 d)       Lisanssız elektrik üretimi başvuru bedeli olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24.12.2020 tarih ve 9874 numaralı kararında 2021 yılı için belirtmiş olduğu aşağıdaki bedeller üzerinden alınmasına,

EDAŞ SİSTEM İŞLETİM (2021)

0-10 kW (dahil)  TL/YIL

      0

10-250 kW (dahil)  TL/YIL

1324,7

250 kW üzeri  TL/YIL

2649,5

 e)       Lisanssız elektrik üretimi başvuru bedeli olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 10687-7 numaralı kararında 2022 yılı için belirtmiş olduğu aşağıdaki bedeller üzerinden alınmasına,

EDAŞ SİSTEM İŞLETİM (2021)

0-10 kW (dahil)  TL/YIL

      0

10-250 kW (dahil)  TL/YIL

1.607,1

250 kW üzeri  TL/YIL

3.214,1

f)        EPDK tarafından 01.03.2022 tarihinden itibaren Reaktif enerji bedeli olarak belirlenen 47,4737 kr/kVARh olarak uygulanmasına, EPDK tarafından yapılacak değişikliklerin de güncellenerek uygulanmasına,

g)       Elektrik Topraklama ölçüm ücretleri Elektrik Mühendisleri odasının 2022 fiyatları üzerinden %30 iskonto yapılarak uygulanmasına,

h)       Akım trafosu ölçüm bedeli cihaz başına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olarak uygulanmasına,